ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-2024

του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού και εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας. Το παρακάτω Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής διαμορφώθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σε συνεργασία με το Μαθητικά Συμβούλια, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και εκπρόσωπο του τοπικού Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος της σχολικής μονάδας και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τη σχολική μας κοινότητα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο κανόνων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέσω της συνεργασίας των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση του παρακάτω πλαισίου κανόνων καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Ωράριο λειτουργίας σχολείου

2. Καθήκοντα απουσιολόγων

Η καταγραφή της παρουσίας των μαθητών/τριών στην τάξη γίνεται από τον/την απουσιολόγο και τον/την διδάσκοντα/ουσα εκπαιδευτικό. Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). Ο/Η απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος/η για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στο γραφείο των υποδιευθυντών/ντριών. Το απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την εκπαιδευτικό κάθε διδακτικής ώρας, τον/την υπεύθυνο του τμήματος και τη Διεύθυνση. Ο/Η απουσιολόγος, επίσης, διαμορφώνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή/τριας. Στο τέλος κάθε μέρας οφείλει να κόβει το απόκομμα του απουσιολογίου και να το τοποθετεί στο ειδικό ντοσιέ του τμήματος, ώστε να περάσει τις απουσίες ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο/η απουσιολόγος που ορίστηκε αδυνατεί αιτιολογημένα να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του/της, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός μετά από συζήτηση προχωρεί στην αντικατάστασή του/της.

3. Απουσίες μαθητών/τριών

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους/τις κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε κατά νόμο πρόσφορο μέσο.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με SMS,είτε με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Δ/ντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενημέρωση επαναλαμβάνεται τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει και η παραμικρή μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
Οι μαθητές/τριες και οι γονείς ενημερώνονται για όλες τις περιπτώσεις απουσιών που πάντοτε καταχωρούνται, αλλά δεν υπολογίζονται ως προς τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, σύμφωνα με τις σχετικές Υ.Α.
Η Δ/νση του σχολείου είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία των μαθητών/τριών, τη φοίτησή τους και την εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

4. Παρακολούθηση μαθημάτων

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών/ τριών. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, με μέριμνα του Δ/ντή, αναπληρώνονται τα κενά, προκειμένου αυτά να ελαχιστοποιούνται και να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις των παιδιών στους σχολικούς χώρους. Απαγορεύονται οι μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν τον λόγο της απουσίας τους από το μάθημα στον εκπαιδευτικό του μαθήματος στο οποίο απουσίαζαν, ή στον εκπαιδευτικό της επόμενης διδακτικής ώρας για απουσίες των προηγουμένων ωρών και στη συνέχεια ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου. Αναλόγως με τη σοβαρότητα της κάθε περιπτώσεως, και ιδιαιτέρως σε επαναλαμβανόμενες απουσίες, ενημερώνονται και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
Η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα δεν επιτρέπεται, επειδή οι συνεχείς διακοπές δυσχεραίνουν την ομαλή εξέλιξη του μαθήματος και αποβαίνουν εις βάρος ολόκληρης της τάξης. Επαφίεται στην εκτίμηση του εκάστοτε διδάσκοντος ο τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου με συνυπολογισμό ενδεχόμενων έκτακτων συνθηκών. Εάν η απουσία ή η καθυστέρηση προσέλευσης οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους, οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες εγκαίρως να ενημερώνουν το σχολείο. Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντής, αφού ενημερωθεί και κρίνει σωστό, συνοδεύει τον καθυστερήσαντα μαθητή στην τάξη για να μη χάσει το μάθημα και θεωρηθεί απών. Η συνεπής παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί πρόσθετο κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών/τριών για κάθε μάθημα.

5. Αποχώρηση μαθητών από τον χώρο του σχολείου

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται με το πέρας των μαθημάτων του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος. Απομάκρυνση μαθητή/τριας από το σχολείο για σοβαρούς λόγους, πριν από τη λήξη των μαθημάτων, γίνεται μόνο με άδεια της Δ/νσης του σχολείου και εφόσον έχει ενημερωθεί ο/η κηδεμόνας του μαθητή/τριας. Για την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τηλέφωνα του σχολείου.

6. Διαλείμματα

Στα διαλείμματα των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να παραβρίσκονται εντός του κτιριακού συγκροτήματος και του αύλειου χώρου του σχολείου. Δεν επιτρέπεται ούτε ολιγόλεπτη απομάκρυνσή τους εκτός του σχολικού χώρου. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του σχολείου, εποπτεύουν τον χώρο ευθύνης τους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητών/τριών από το σχολείο χωρίς άδεια από τη Δ/νση, καθώς και την είσοδο και παραμονή στον χώρο του σχολείου σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο. Αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή/τρια του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί τηλεφωνικά στη Δ/νση και ο μαθητής/τρια θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή του Δ/ντή ή των Υποδιευθυντών του σχολείου.

7. Συμπεριφορά μαθητών/τριών

Βασική επιδίωξη στο σχολείο μας αποτελεί να επικρατεί φιλικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Η Δ/νση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητικές κοινότητες φροντίζουν καθημερινά να συνυπάρχουν δημιουργικά και να διευθετούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν από οποιαδήποτε αιτία.
Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να παρενοχλούνται από οποιονδήποτε βρίσκεται εκτός αίθουσας διδασκαλίας ή ασχολείται με άλλη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαμορφώνουν κλίμα αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, δέχεται προφορική παρατήρηση από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε παραπέμπεται αμέσως στον Δ/ντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Η ωριαία αποβολή καταγράφεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας του myschool και ενημερώνονται οι κηδεμόνες. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/ την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς, όπως διαμεσολάβηση του Μαθητικού Συμβουλίου, συμβουλευτικές συναντήσεις με υποστηρικτικές δομές κλπ.
Το Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από όλους/ες τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει σ’ αυτό ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων ή ο Δ/ντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς τον Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Γενικά, η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών θα πρέπει καταρχήν να περιλαμβάνει διαλογική προσέγγιση και ήπια παιδαγωγικά μέτρα, όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση.

8. Σχέσεις μεταξύ μαθητών

Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε άσκηση βίας (φραστικής, ψυχολογικής, σωματικής) από όλους τους σχολικούς παράγοντες. Στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη. Δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη συγκρούσεων, στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην ψυχική ενδυνάμωση και συμβουλευτική των εφήβων έχουν προτεραιότητα και υλοποιούνται κάθε χρόνο στο σχολείο μας. Μαθητές/τριες που εντοπίζουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου οφείλουν να τα αναφέρουν στη Δ/νση και στους/στις εκπαιδευτικούς τους, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα σε συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια και τους άλλους υπεύθυνους φορείς. Ιδιαίτερο ρόλο στις παραπάνω περιπτώσεις παίζει η ορισμένη Ομάδα εκπαιδευτικών – Συμβούλων Σχολικής Ζωής, στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση των φαινομένων.

9. Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί τηρούν το ισχύον Καθηκοντολόγιο και επιπροσθέτως οφείλουν:
1. Να συμπεριφέρονται προς όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
2. Να ακούν προσεκτικά και να λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, τα Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Να φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών, ιδιαιτέρως σε περιόδους εφαρμογής έκτακτων υγειονομικών μέτρων.
4. Να διατηρούν καλές συνεργατικές σχέσεις με τους/τις συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αλληλοεκτίμηση και σεβασμό στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο, έτσι ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά. Επίσης, να συνεργάζονται με την Δ/νση του σχολείου στον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας του Λυκείου και προκειμένου να ελαχιστοποιούνται τα κενά που δημιουργούνται από την απουσία άλλων εκπαιδευτικών.
5. Να διατηρούν καλή συνεργατική σχέση με τους γονείς, με έγκαιρη αλληλοενημέρωση, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες στην παρούσα φάση της ζωής τους έχουν ως κοινό τους στόχο, την πρόοδό τους.
Ειδικώς ως προς την συστηματική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για την επίδοση, την πρόοδο και την εν γένει επιμέλεια των μαθητών/τριών, έχει καταρτισθεί αναλυτικό πρόγραμμα διαθέσιμων ωρών καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, κατά τις οποίες οι γονείς προσέρχονται και ενημερώνονται με σχολαστική τήρηση των πιθανών προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν εβδομαδιαίως 2 ελεύθερες ώρες τους για την ενημέρωση. Το εν λόγω πρόγραμμα αποστέλλεται με ευθύνη της Δ/νσης του Λυκείου στα προσωπικά μέιλ όλων των γονέων και κηδεμόνων.

10. Χρήση κινητού τηλεφώνου και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών

Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται, κατά τον ισχύοντα νόμο, να φέρουν κινητά τηλέφωνα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εντός του σχολικού χώρου. Ωστόσο ο σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί ενίοτε να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά την κρίση των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται μόνον κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μαθήματος υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, ενώ στις υπόλοιπες ώρες πρέπει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα τους. Οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο του σχολείου, αφού πρώτα ζητήσουν σχετική άδεια. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, επίσης, κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα προσωπικά κινητά τους τηλέφωνα.

11. Σεβασμός σχολικού χώρου

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου (αίθουσες, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες, αυλή) για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας ιδιαιτέρως της αίθουσας, η οποία φιλοξενεί το τμήμα τους. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι ευθύνη των μαθητών του Τμήματος δηλώνονται στον εκπαιδευτικό της 1ης ώρας από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος στην αρχή του ωρολογίου προγράμματος και ο/η εκπαιδευτικός υποχρεούται να το αναφέρει στη Διεύθυνση. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς σε χώρους ή σε υλικό του σχολείου από συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες του σχολείου ενημερώνονται άμεσα οι κηδεμόνες τους και αναλαμβάνουν την υποχρέωση αποκατάστασης της φθοράς το συντομότερο δυνατό. Αν η συγκεκριμένη φθορά είναι εσκεμμένη, το θέμα τίθεται στην κρίση του Δ/ντή του σχολείου και αναλόγως της σοβαρότητάς του παραπέμπεται σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Παρεμβάσεις των μαθητικών κοινοτήτων για τον ευπρεπισμό των χώρων του σχολείου προωθούνται και ενισχύονται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση.

12. Δράσεις στον χώρο του σχολείου

Το σχολείο αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων (εκδρομές, περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, σχολικές γιορτές, δράσεις ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό, τη βία και το ρατσισμό, ενημερωτικές εκδηλώσεις για το AIDS, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα κ.ά.). Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εμπέδωση κλίματος συνεργατικότητας στη σχολική μονάδα και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ζωντανού σχολείου, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών, συνδέεται ενεργά με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και τους προσανατολίζει σωστά προς την Ανώτατη Εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
Η ιδιότητα του Λυκείου ως «Σχολείου Πρεσβευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» επί 3 συνεχόμενα σχολικά έτη και οι βραβεύσεις του με Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας εκπαιδευτικών δράσεων, αποτελούν κίνητρα περαιτέρω συμμετοχής σε προγράμματα ERASMUS και σε δράσεις ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προδιαγραφών, προς ενίσχυση της διαπολιτισμικής αγωγής και του πολυπολιτισμικού προσανατολισμού του σχολείου με σεβασμό της διαφορετικότητας και με συστηματική προβολή των ανθρωπιστικών αξιών της ελληνικής και της χριστιανικής μας παράδοσης.

Β. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η σχολική μας μονάδα αντιλαμβάνεται την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής. Για τον λόγο αυτό και επισπεύδεται στην αρχή του σχολικού έτους η διενέργεια των μαθητικών εκλογών για τη δημοκρατική ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Το 5μελές Μαθητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει τους μαθητές του κάθε τμήματος στην προώθηση πρωτοβουλιών και αιτημάτων. Οι μαθητές/τριες του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μαζί στον Δ/ντή του σχολείου. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών, το 5μελές Συμβούλιο του Τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στον Διευθυντή, ο οποίος το εκτιμά και αναλόγως εισάγει το θέμα σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.
Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές/τριες αντιπροσωπεύονται από το εκλεγμένο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου.
Τα 5μελή και το 15μελές μεταφέρουν τα αιτήματα των μαθητών/τριών των τμημάτων ή του σχολείου αντίστοιχα στον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Διδασκόντων. Τόσο το 15μελές όσο και τα 5μελή έχουν δικαίωμα να έχουν δικό τους πίνακα μαθητικών ανακοινώσεων, που τοποθετείται σε κεντρικό χώρο του σχολείου. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος που ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο και μπορεί να παρίσταται στις μαθητικές συνελεύσεις, αν το ζητήσουν οι μαθητές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπαιδεύουν τους μαθητές σε διαδικασίες διαλόγου, διαβούλευσης και συνεργατικής αντιμετώπισης των θεμάτων που απασχολούν το σχολείο.

Γ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρωταρχικός στόχος του Λυκείου μας είναι η εύρυθμη λειτουργία του με την αγαστή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/ κηδεμόνων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συγκροτείται, κατά νόμον, το Σχολικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Δ/ντή (ως πρόεδρο), 3 εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων, 2 εκπροσώπους του Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 1 εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) εισηγείται στον Δ/ντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας,
β) εισηγείται στον Δ/ντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,
γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους,
δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία,
ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.

Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού χώρου και η φιλότιμη προσπάθεια όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας για την συνεπή εφαρμογή των συνομολογηθέντων στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Για τη Σχολική Κοινότητα του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
Ο Διευθυντής
Τοκμακίδης Αναστάσιος

elGreek